Leveransöverenskommelsen

Samarbetet mellan kontaktcenter och förvaltningar bygger alltid på en leveransöverenskommelse. I denna specificeras båda parters rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Här kan du se vår mall för en sådan överenskommelse.

leveransoverenskommelse